Historia Koła

    Po utworzeniu w 1950r. Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie grupa entuzjastów łowiectwa z prof. W. Krautforstem na czele postanowiła powołać przy uczelni koło łowieckie, które przyszłych inżynierów rolnictwa przygotowywałoby do krzewienia w terenie zasad prawidłowej gospodarki łowieckiej. Założycielami Koła byli Wiesław Krautforst, Jerzy Chrzanowski, Tadeusz Borkowski, Józef  Budsławski, Zygmunt Mościcki, Eugeniusz  Powalski, Henryk Bieguszewski, Zigniew Weber, Stanisław Olech i Zenon Tworkowski. Rejestracja pod nazwą Studenckie Koło Łowieckie „Darz Bór” w Olsztynie i rozpoczęcie działalności nastąpiły w 1953 r. 
W 1954 r. wydzierżawiono trzy obwody łowieckie. W 1963 r. nastąpił podział Koła – część myśliwych utworzyła KŁ „Knieja”  w Olsztynie, które otrzymało łowisko w Nadl. Wichrowo, zaś koło „Darz Bór” dzierżawiło obwody przylegające do RZD w Łężanach.  Mimo zmieniających się nazw uczelni przy której koło funkcjonowało zawsze zachowywało ono akademicki charakter, co w 1998 roku zaowocowało ostatecznym przyjęciem nazwy Akademickie Koło Łowieckie „Darz Bór” w Olsztynie. Akademicki charakter Koła nie wynika jedynie z nazwy. W ponad 70 % koło składa się z pracowników, absolwentów i studentów wielu wydziałów dzisiejszego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
 
 
   
Wraz ze zmieniającymi się nazwami uczelni ewoluowały również znaczki stanowiące logo Koła.
 
   W początkowych latach działalności, koło miało charakter szkoleniowy. Wielu ówczesnych studentów mogło korzystać z wiedzy i praktyki swych nauczycieli akademickich a jednocześnie opiekunów, w czasie odbywanego stażu łowieckiego. W licznych kołach łowieckich (nie tylko województwa Warmińsko–Mazurskiego) możemy odnaleźć kolegów myśliwych, którzy staż i pierwsze łowieckie kroki  stawiali w naszym Kole. Na terenie obwodów łowieckich dzierżawionych przez Koło wykonano wiele badań oraz prac naukowo badawczych, a także zdobywano materiały do wielu prac magisterskich.
   AKŁ „Darz Bór” od początku swego istnienia stawiało na nowoczesną i profesjonalnie prowadzoną gospodarkę łowiecką. Świadectwem jej jakości poza znakomitym stanem zwierzyny, są również wyniki kompleksowych kontroli prowadzonych min. przez nadleśnictwo Mrągowo na terenie którego leżą dwa obwody Koła. Prowadzona w 1997 roku lustracja łowisk, połączona z kontrolą prowadzonej gospodarki łowieckiej, wystawiła nam najwyższą ocenę spośród  9 kontrolowanych kół.
   W chwili obecnej Koło dzierżawi trzy obwody łowieckie o ogólnej powierzchni ponad  16 tys. ha, z czego  ponad 4 tys. ha stanowią kompleksy leśne. Ponadto Koło uprawia ponad 40 ha gruntów rolnych, z czego ponad 30 stanowi notarialną własność Koła. Ich umiejscowienie w najbardziej newralgicznych miejscach łowiska pozwala znacznie ograniczać występowanie szkód łowieckich. Od wielu lat na pełen etat jest zatrudniony strażnik łowiecki. Koło posiada dwa ciągniki rolnicze oraz szereg maszyn umożliwiających odpowiednią uprawę  poletek. Skala prowadzonej gospodarki oraz dość znaczne oddalenie dzierżawionych obwodów łowieckich od Olsztyna, gdzie zamieszkuje większość członków Koła, wymusiło w ciągu ostatnich lat pewne rozwiązania problemu zakwaterowania myśliwych i zagospodarowania upolowanej zwierzyny. 
   W latach 1977-79 powstał kompleks mieszkalno – gospodarczy „Ostoja” ,który do chwili obecnej stale jest rozbudowywany i udoskonalany. Obejmuje on obszerną jadalnię, dwie kuchnie, trzy łazienki, dziewięć pokoi mieszkalnych, dwa garaże oraz pomieszczenia warsztatowe.
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasza "Ostoja" - stan z 2013r.
 
   Pod koniec lat 80-tych obok „Ostoi” został zbudowany profesjonalny punkt skupu zwierzyny, który służy nam do dnia dzisiejszego. Biorąc pod uwagę liczbę pozyskiwanej zwierzyny stanowi to znaczne ułatwienie, zarówno dla myśliwych jak i dla naszych kontrahentów. Z innych osiągnięć z zakresu gospodarki łowieckiej można wymienić m.in. opracowanie specjalnego składu kiszonki przeznaczonej na zimowe dokarmianie zwierzyny oraz prowadzone na początku lat 90-tych inwentaryzacje zwierzyny przy użyciu śmigłowca.
 
 
     
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Od lewej: Nasz punkt skupu dziczyzny. Ładowanie kiszonki specjalnie opracowanej na zimowe dokarmianie zwierzyny.   
 
   Działalność członków Koła nie ogranicza się jedynie do prowadzenia gospodarki łowieckiej. Członkowie naszego Koła wielokrotnie i aktywnie uczestniczyli w wielu inicjatywach i uroczystościach organizowanych przez wojewódzką i okręgową organizację PZŁ w Olsztynie. Koło uczestniczyło w budowie Strzelnicy Myśliwskiej
w Gutkowie, a  w 1998r. było wzorowym organizatorem prób pracy psów myśliwskich.
   Od początku jego istnienia jednym z zawsze realizowanych priorytetów było szerzenie kultury łowieckiej i kultywowanie tradycji.  W latach 1963-80 z inicjatywy jednego z członków Koła założono w miejscowości Zawidy Szkolne Koło LOP, które zdobyło za swą działalność wiele nagród i wyróżnień. Za nagrody fundowane przez wiele lat dla zwycięzców olimpiad biologicznych nasze Koło zostało w roku 2001 uhonorowane dyplomem okolicznościowym wydanym przez Komitet Główny Olimpiady Biologicznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Przyrodników.
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyplomy okolicznościowe nadane Kołu za pomoc w organizacji Kokursu Psów Myśliwskich oraz Olimpiady Biologicznej.
 
   Polowania zbiorowe zawsze były prowadzone z pełnym poszanowaniem tradycji i zwyczajów łowieckich. Szczególną wymowę posiadają: polowanie „Hubertowskie” oraz coroczne, dwudniowe polowanie „Wigilijne” połączone z mszą św. Hubertowską w Kaplicy położonej w pobliżu „Ostoi” oraz wspólną wieczerzą wigilijną. Oprawę muzyczną tych uroczystości zapewnia poza sygnalistami Koła, Zespół Sygnalistów Myśliwskich ZO PZŁ w Olsztynie.
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Od lewej: Pokot po polowaniu "Hubertowskim" oraz msza św. po polowaniu "Wigilijnym".
  
  W pracy można wyróżnić również pojedynczych kolegów. Kol. Wiesław Szczepański był autorem monografii „Łowiectwo w Olsztyńskiem w latach 1945-1983”, wydanej staraniem Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Łowieckiej z okazji 60-lecia PZŁ. Koledzy Wiesław Szczepański oraz Zbigniew Korejwo byli szczególnie zaangażowani w organizację okolicznościowych wystaw łowieckich z okazji 60 i 70-lecia PZŁ. Wyżej wymienieni członkowie Koła, oraz Kol. Janusz Zamojski, Mariusz Jakubowski i Kazimierz Zalewski byli i są autorami wielu artykułów o tematyce łowieckiej publikowanych w „Łowcu Polskim”, „Myśliwcu Warmińsko Mazurskim” oraz ogólnopolskim piśmie przyrodniczym „Poznajmy Las”. Członków Koła nigdy nie zabrakło w czasie organizacji obchodów dnia św. Huberta na zamku Olsztyńskim oraz dorocznym balu myśliwskim okręgu olsztyńskiego PZŁ „Karnawałowe Łowy”. Koło udzieliło znacznego wsparcia w czasie III Ogólnopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich  „O Róg Wojskiego”, który w znacznej mierze odbywał się na terenie byłej Akademii Rolniczo-Technicznej a obecnie Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.
 
  
Nasi Koledzy w poczcie sztandarowym podczas otwarcia konkursy sygnalistów myśliwskich " O Róg Wojskiego". Od lewej: M. Tuszyński, A. Kuśnierz, M. Kowalewicz i D. Zalewski.
 
   Członkowie naszego Koła aktywnie wspierali również odbywające się w 2002 i 2003 roku na Strzelnicy Myśliwskiej w Olsztynie Mistrzostwa Polskiego Związku Łowieckiego w Strzelectwie Myśliwskim. O aktywności w pracy społecznej członków naszego Koła może również świadczyć fakt, iż wśród 58 członków naszego Koła jest obecnie: członek Komisji Hodowlanej NRŁ, Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny, Członek Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie, Członek Krajowej Komisji Wyceny Trofeów Łowieckich, dwu członków OSŁ w Olsztynie, członek Komisji Hodowli Zwierzyny i Ochrony Środowiska MORŁ, dwu członków Zespołu Szkoleniowego ZO PZŁ w Olsztynie, trzech członków Zespołu Upowszechniania Psa Myśliwskiego, dwóch sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego, dwóch lektorów wojewódzkich, członek Zespołu Oceny i Wyceny Trofeów Myśliwskich. We wcześniejszych latach wieloletni prezes naszego Koła Kol. Wiesław Szczepański pełnił funkcję zastępcy prezesa Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Łowieckiej, a Kol. Henryk Hruszka ówczesny członek Komisji Statutowej NRŁ był prezesem MORŁ. To za Jego kadencji nastąpiło oddanie do użytku Strzelnicy Myśliwskiej w Olsztynie-Gutkowie.
 
 
Otwarcie strzelnicy w Gutkowie - 1988r. Od prawej: H. Hruszka - prezes MWRŁ, T. Pietrzak - prezes NRŁ, S. Rubczewski - wojewoda olsztyński, G. Nowicki - sekretarz KW PZPR.
 
   W związku z jubileuszem półwiecza istnienia Koła w roku 2002 Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o wykonaniu sztandaru koła. W 2003 roku został on wykonany i 8 listopada 2003 r. został poświęcony w czasie uroczystej Mszy Św. Hubertowskiej w Olsztyńskiej Konkatedrze p.w. Św. Jakuba.
 
 
  
   Współczesne łowiectwo stawia przed nami wiele wyzwań i niekiedy problemów.  Rosnące z każdym rokiem stany zwierzyny są przyczyną dużych szkód łowieckich w uprawach rolnych. Szkody te pokrywa Koło.  Z troski o minimalizację szkód łowieckich od trzech sezonów praktykowane jest grodzenie przez Koło upraw rolnych w najbardziej newralgicznych miejscach łowiska. Pozwala to w dużym stopniu zmniejszyć wartość szkód łowieckich powodowanych przez zwierzynę. W celu utrzymania jak najlepszych relacji z rolnikami od kilku lat Koło aktywnie uczestniczy w festynach organizowanych przez okoliczne wsie.
 
 
 Łowczy W. Kozera prowadzi konkurs dla dzieci podczas Łężaniady 2011r. 
 
   Nasze  Koło wspiera również  Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek  Edukacyjno - Wychowawczy w Kruzach organizując regularnie zbiórkę odzieży i pomocy szkolnych dla jego wychowanków oraz spotkania z dziećmi, w tym wspólne wycieczki do lasu połączone z opowieściami o jego mieszkańcach oraz dokarmianiem zwierzyny.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kol. M. Jakubowski z wychowankami i opiekunami z PSKOE-W w Kruzach podczas wizyty w naszym łowisku. 
 
   W tym roku przypada kolejny jubileusz – 60-lecie powstania naszego Koła. Uwzględniając bogatą historię Koła oraz duże zaangażowanie Członków w jego funkcjonowanie,  AKŁ „Darz Bór”  może  śmiało patrzeć w przyszłość.
 
 
 Fot. Archiwum Koła